Analýza Sociálního Prostředí je komplexním diagnostickým nástrojem, který umožňuje poznat a popsat společenské prostředí ve firmě s cílem jeho zefektivnění a optimalizace managementu pro jeho podřízenými vytvářené podmínky.

Popis metody

Účel

Účelem Analýzy Sociálního Prostředí (ASP) je popsat společenské prostředí v cílové organizaci, definovat jeho elementární charakteristiky, firemní atmosféru, reálnou (neformální) organizační strukturu a také hlavní rizikové faktory vnitřní komunikace a tvorby vnitřní společnosti ve firmě. Metoda používá kombinaci postupů z různých oborů sociologie a sociální psychologie k získání relevantních informací s velmi vysokou mírou validity. ASP je komplexním nástrojem, který dává managementu celkovou představu o sociálním prostředí firmy s využitím nízkointervenčních nástrojů zkoumání. ASP je základem pro management změny firemní kultury, řídících návyků managementu a celkového stylu vedení.

Postup

Analýza Sociálního Prostředí se skládá z řady dílčích kroků, které jsou vybírány z velkého množství možných na základě konkrétní situace a pro každou firmu zvlášť. Mezi často používané nástroje patří:

  • individuální a skupinové rozhovory s pracovníky,
  • rozhovory s managementem,
  • dotazníková šetření,
  • šetření pomocí focus groups,
  • zúčastněné pozorování.

Přidaná hodnota metody vzniká efektivní kombinací těchto postupů, přesněji jejich výsledků.

Výstup

Výstupem ASP jsou komplexní zprávy pro management o sociálním prostředí jejich firmy a interpretace prováděné poradcem ústně. Účelem ASP je vytvářet podklady pro rozhodování o změnách nástrojů a přístupů vedení, proto se konkrétní výstupy přizpůsobují situaci konkrétní firmy. Management získává komplexní závěrečné zprávy a reporty, které však slouží coby podpůrné dokumenty.

Provedení

Realizace ASP je časově i nákladově závislá na konkrétní situaci a konkrétním klientovi. Včetně přípravy a interpretace obvykle trvá do dvou kalendářních měsíců od zadání, je-li však nástrojem podpory změny, probíhá průběžně po delší dobu. Zadavatel má kdykoli přístup k jejím průběžným výsledkům, jednotlivé kroky analýzy probíhají na základě konzultace s ním a dle aktuální situace a potřeb. V některých krocích je vyžadována aktivní součinnost klienta, v některých pouze pasivní (umožnění přístupu do prostor, komunikace s určitými pracovníky, jejich uvolnění z pracovních povinností atd.). Metoda je konstruována tak, aby co nejméně narušovala běžný pracovní výkon klientské společnosti.

 

Další informace o příbuzné Analýze Sociálního prostředí Organizace na serveru Vlastní Cesta

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520