23. 5. 2016   Mgr. Petr Hlušička

Pro každou pracovní skupinu je velmi důležité mít jasně definované a stanovené cíle a normy. A to i ty nepsané, které mohou ovlivňovat chod týmu. Je úkolem vedoucího, aby si byl těchto vlivů vědom.

Každá skupina má své cíle a normy, které mají vliv na skupinové dění a procesy. Jedná o proměnlivé hodnoty, které jsou neustále v pohybu a působí na ně velké množství sil a tlaků.

Přesně proto si musíme uvědomit, že skupina ani její cíle a normy nejsou statickou záležitostí. Nejedná se o shromáždění lidí, kteří se pouze nacházejí ve stejnou dobu na jednom místě. Naopak, jedná se o živý organismus, který se vyvíjí a má své vlastní zákonitosti, které je nutné brát na vědomí.

Pracovní skupina má své předem stanovené cíle, kterých má dosáhnout. Často je za tím účelem i přímo zformovaná. Jedná se o důvod jejich existence a má tedy i esenciální vliv na sebepojetí jejích členů.

Aby skupina vůbec mohla plnit své cíle, tak musí koordinovat činnost svých vlastních členů. Ti se mohou odlišovat, mít rozdílné představy i způsoby dosahování výsledků. Mimo standardních pravidel nastavení procesů, které koordinují pracovní činnost, existují ještě takzvané skupinové normy. Jedná se o neformální a nepsané zásady, podle kterých se skupina řídí, regulují způsoby chování a formu skupinových procesů.

Tyto normy jsou pro skupinu důležité, odvozuje je podle svých cílů a hodnot. Umožňují jí, aby dobře fungovala. Členové mají navzájem vyladěná očekávání a dokážou předvídat chování ostatních a je předem definováno sociálně přijatelné chování. V rámci skupiny a jejich členů může docházet k různým konfliktům. Tyto normy pomáhají udržet rovnováhu. Při konfliktu dochází k jejímu narušení a normy vedou ostatní členy k reakci, která jí opět pomáhá nastolit.

Normy vytvářejí sociální tlak, který způsobuje u členů skupiny tendenci přizpůsobit své chování a postoje normě.

U neformálních skupin se například vyskytují následující normy (Nakonečný):

- nesmí se pracovat příliš málo a kdo tak činí, je "ulejvák"

- nesmí se pracovat příliš mnoho a kdo tak činí, je "šplhoun"

- nadřízenému se nesmí prozradit nic, co by poškodilo spolupracovníka a kdo tak činí, je „práskač"

Na uplatňování skupinových norem sama navazuje konformita. To znamená přizpůsobení se vnějším tlakům, které na jedince vyvíjí skupina či společnost ve které se pohybuje, a potlačení svých vlastních projevů. Se zvětšující se sounáležitostí se skupinou jedinec tyto tlaky přijímá za své a jsou pro něj přirozené. Člen skupiny, který je do ní plně integrován, pociťuje konformní chování za správné a adekvátní.

Pro vedoucího pracovníka je tedy důležité nejenom znát své podřízené, ale i uvědomovat si jakým způsobem funguje jeho pracovní skupina či tým. A jaké vlivy v jejím rámci existují, tedy jakých nepsaných norem a cílů se skupina drží.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520