16. 3. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Ve firemní praxi se již běžně setkáváme s odlišnými kulturami a přicházíme do styku nejen s příslušníky sousedních zemí. Naopak se stále častěji můžeme setkávat s lidmi z mimoevropských kultur. To sebou nese samozřejmě řadu úskalí, které musíme brát v potaz a být na ně připraveni.

Je přirozené, že při setkávání s cizinci dochází k určitému střetu a vnímání jazykových i kulturních odlišností. Je nutno na ně brát ohled a počítat s nimi. Každá kultura má svá specifika a i přes jejich dnešní sbližování existují významné rozdíly v postojích, normách i hodnotách, které jsou pro ně typické.

Každému příslušníkovi určitého národa připadá právě jeho způsob projevu a komunikace jako přirozený. Následně právě toto neuvědomování si a popírání kulturních rozdílů či jejich nezohledňování může způsobovat komplikace.

Jednání a chování ostatních, které se nějakým způsobem liší od našeho, často pokládáme za nestandardní a mnohdy se s ním nedokážeme ztotožnit. Chybně či nesprávně interpretovaná interkulturní komunikace může vést nejen k oboustrannému neporozumění a nepochopení, ale i ke vzájemným konfliktům, které mohou narušovat celkový chod firmy či obchodních jednání.

S tímto ohledem, a na základě našich zkušeností, doporučujeme zakomponovat dvě opatření, které mohou podpořit mezikulturní komunikaci a eliminovat mnohdy zbytečné komplikace.

  • Připravit podmínky, které budou umožňovat a podporovat vzájemnou komunikaci i na neformální úrovni, aby mohlo docházet k vyjasňování případných třecích ploch. Často právě toto pomáhá uvědomit si existenci rozdílů a poznat, v kterých postojích se rozcházíme, pochopit proč tomu tak je.
  • Poskytnout zúčastněným stranám zevrubnější znalosti o kultuře příslušníků jiné země, a také poskytnout zpětnou vazbu k tomu, jak naopak může být vnímána jejich vlastní kultura. Z praxe je zřejmé, že pouhá znalost cizího jazyka je nedostatečná, a že právě znalost kulturních odlišností je nezbytnou složkou úspěšné mezikulturní komunikace.

Základem je přivést všechny zúčastněné strany nejen k  pochopení, ale i k vzájemnému respektu.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520